+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Aleksandar Knežević

Aleksandar Knežević

Aleksandar Knežević

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završio je 2006. godine prosečnom ocenom 9,32. Od 2013. godine specijalista je fizikalne medicine i rehabilitacije – fizijatar, a 2017. završava užu specijalizaciju (subspecijalizaciju) i stiče zvanje specijaliste medicine bola. Master rad pod nazivom „Kliničke karakteristike spondilodiscitisa“ odbranio je 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Faktori koji utiču na nivo osposobljenosti za hod uz pomoć proteze nakon amputacije donjih ekstremiteta“ odbranio je 2014. godine. Zaposlen je na Klinici za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine kao načelnik ambulantno-polikliničke službe i na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu kao vanredni profesor. Kao stipendista EFIC-a (Evropska federacija za bol) stručno se usavršavao u Centrima za lečenje bola u Austriji (Klagenfurt) i Nemačkoj (Erlangen). Stručno se usavršavao i na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Tajlandu (Hat Yai). U više navrata držao je predavanja na domaćim i međunarodnim konferencijama. Predavač je u EFIC-ovoj Školi bola u Klagenfurtu. Nagrađivan je od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu za izuzetan uspeh u pedagoškom radu 2016., 2017. i 2019. godine, kao i za izuzetne rezultate na polju naučnoistraživačke delatnosti za 2018. godinu. Član je upravnog odbora Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije (UITBS) od 2016. godine do sada, a takođe je i član Internacionalne asocijacije za istraživanje bola (engl. international Association for Study of Pain – IASP), Evropske federacije za bol (engl. European pain federation – EFIC), Evropskog udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu (engl. The European Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ESPMR), kao i Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije i Srpskog lekarskog društva.

All Sessions by Aleksandar Knežević

BOL - OD EVALUACIJE DO INDIVIDUALIZOVANE TERAPIJE 5. april 2024.
11:00 - 11:45

Uslovna modulacija bola - potencijalni klinički značaj

Uslovna modulacija bola, ili sposobnost organizma da reguliše percepciju bola, ima značajan klinički potencijal. Razumevanje ovog fenomena omogućava prilagodljive terapeutske strategije. Terapije koje podstiču pozitivnu uslovnu modulaciju, poput kognitivno-bihevioralne terapije, biofidbek-a ili mindfulness pristupa, mogu efikasno smanjiti intenzitet hroničnog bola. Ova saznanja omogućavaju personalizovan pristup lečenju, fokusiran na jačanje pacijentove sposobnosti za samoregulaciju bola. Implementacija tih metoda u kliničku praksu obećava unapređenje tretmana bola i poboljšanje kvaliteta života pacijenata sa hroničnim bolnim stanjima.